ขอแนะนำ ป้ายโฆษณาอัจฉริยะ Interactive Signage
สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิตอล เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมผลสำรวจ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ท่านสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในการวิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนานโยบายขององค์กร โดยป้ายอัจฉริยะดังกล่าวกำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ
ป้ายโฆษณาอัจริยะ มีระบบที่สามารถบันทึกความคิดเห็นของผู้ที่มาเยี่ยมชม รวมถึงสามารถรวบรวมจำนวนความคิดเห็นเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผลงานได้
ค่าบริการสำหรับการเช่าป้ายโฆษณาอัจฉริยะเพียง 1,990 บาท/วัน**
ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด